Agnieszka Łukiewska

dr Agnieszka Łukiewska

Adiunkt

 


Najważniejsze publikacje:

  1. A. Łukiewska, J. Olszewski , M. Hasiak, P. Gębara, Magnetocaloric Effect in Amorphous and Partially Crystallized Fe80Zr7Cr6Nb2Cu1B4 Alloy, Acta Physica Polonica A 133 (3) 2018
  2. A. Łukiewska, M. Łukiewski J. Olszewski Modification of Nanocrystalline Fe-Cu-Nb-Si-B Alloys and Their Applications as Magnetic Cores in Rail Power Transformers, Acta Physica Polonica A 2019 135(2) 95-97
  3. M. Łukiewski, A. Łukiewska Elementy indukcyjne i transformatory chłodzone wodą, Maszyny Elektryczne – Zeszyty Problemowe Nr 2/2021 (126) 71
  4. A. Kolano-Burian, M. Łukiewski, P. Zackiewicz, A. Pilśniak, M. Polak, A. Łukiewska, M. Hreczka, R. Kolano, T. Biskup, M. Karpiński, Examination of magnetic properties of three-phase LLC and LCL filter chokes with multi-gap nanocrystalline block cores used in power electronics, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 549 (2022) 169050
  5. A. Łukiewska, P. Gębara, Structure, Magnetocaloric Effect and Critical Behavior of the Fe60Co12Gd4Mo3B21 Amorphous Ribbons, Materials 15 (2022) 34
  6. A. Łukiewska, M. Łukiewski, M. Hasiak, H. Łukiewska, Microstructure, Magnetic Properties, and Application of FINEMET-Type Alloys with Co Addition, Appl. Sci. 13 (2023)4693

Prowadzone zajęcia:

Posiadam 30-letni staż pracy dydaktycznej. Od 1993 roku prowadzę ćwiczenia rachunkowe, laboratoryjne, seminaria i wykłady z fizyki dla studentów różnych kierunków na Politechnice Częstochowskiej. Głównie z Podstaw Fizyki, Elementarnej Analizy Matematycznej w Fizyce, Fizyki Materiałów Półprzewodnikowych oraz Podstaw Wytwarzania Energii Elektrycznej. Biorę czynny udział w tworzeniu nowych programów nauczania dla studentów przedmiotów kierunkowych oraz nowych ćwiczeń do pracowni fizycznej. Jest promotorem 12 prac dyplomowych na kierunku Fizyka Techniczna.
Współpracuję ze szkołami średnimi w zakresie przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego z fizyki i popularyzacji fizyki. Jestem współautorem skryptu do zajęć przygotowujących uczniów szkół średnich do matury z fizyki. Brałam również udział w przygotowywaniu i prowadzeniu zajęć dla Częstochowskiego Uniwersytetu Młodzieżowego, zorganizowanego przez Politechnikę Częstochowską. Z ramienia Polskiego Towarzystwa Fizycznego uczestniczyłam w ocenianiu prac Ogólnopolskiej Olimpiady Fizycznej.


Zainteresowania naukowe:

Główna tematyka moich zainteresowań naukowych dotyczy badań mikrostruktury i właściwości magnetycznych stopów amorficznych, nano- i mikrokrystalicznych na bazie metali przejściowych. W badaniach mikrostruktury wykorzystuję głównie spektroskopię rentgenowską i mössbauerowską. Spośród właściwości magnetycznych interesują mnie głównie zmiany namagnesowania, przenikalności magnetycznej i jej dezakomodacji, pętle histerezy oraz straty mocy w rdzeniach ferromagnetycznych. Na dorobek naukowy składa się 109 prac opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz w materiałach konferencyjnych, w tym 39 ‑ w czasopismach indeksowanych w bazach tworzonych przez Institute for Scientific Information w Filadelfii (tzw. lista filadelfijska). W ostatnich latach moje zainteresowania naukowe skierowane są na aplikacyjne możliwości badanych przeze mnie stopów w szczególności wykorzystanie tych materiałów w przemyśle elektrotechnicznym.


Szukaj

Archiwum wpisów