Działalność KF

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA
 

Działalność naukowa Katedry Fizyki realizowana jest w ramach istniejących 6 zakładów, choć często badania mają szerszy charakter, obejmując jednocześnie pracowników kilku jednostek. Najogólniej można by wyróżnić następujące zespoły badawcze: fizyki ciała stałego, fizyki magnetyków, fizyki komputerowej i radiospektroskopii ferroelastyków, badań strukturalnych i magnetycznych, fizycznych podstaw aparatury medycznej oraz materiałów funkcjonalnych. Zespoły te dysponują wymienionymi poniżej pracowniami naukowymi (wyposażonymi w specjalistyczną aparaturę badawczą):

  • badań magnetycznych, wyposażoną w magnetometr wibracyjny, anizometr torsyjny i wagę magnetyczną;
  • badań mikrostruktury i struktury domenowej z mikroskopami optycznymi z możliwością obserwacji w obrotowym polu magnetycznym;
  • elektronowego rezonansu paramagnetycznego z dwoma spektrometrami EPR na pasma X i Q;
  • spektroskopii mössbauerowskiej wyposażone w spektrometr z komputerowym opracowaniem wyników pomiarów;
  • egzoemisji elektronów posiadające zrywarkę z elektroniczną obróbką pomiarów;
  • badań strukturalnych wyposażoną w dwa dyfraktometry rentgenowskie;
  • badań kompleksów metaloorganicznych posiadający aparaturę próżniową do chemicznej redukcji związków metaloorganicznych oraz temperaturowych badań cienkich warstw i dwuwiązkowy spektrofotometr firmy „Varian”.

Ponadto w przygotowaniu próbek, drobnych naprawach i remontach służy odpowiednio wyposażony warsztat mechaniczny z tokarką, piłą elektroiskrową oraz polerkami. Katedra posiada również dobrze wyposażoną bibliotekę z czytelnią czasopism.

W ramach Katedry Fizyki funkcjonują następujące zakłady naukowo-badawcze:

Zakład Fizyki Ciała Stałego

Zakład Fizyki Magnetyków

Zakład Fizyki Komputerowej i Radiospektroskopii Ferroelastyków

Zakład Badań Strukturalnych i Magnetycznych

Zakład Fizycznych Podstaw Aparatury Medycznej

Zakład Materiałów Funkcjonalnych

 

 

 

suction-casting
Układ skonstruowany w Katedrze Fizyki do wytwarzania masywnych materiałów amorficznych metodą suction-casting
 

 

 

Spektrometry
Spektrometry EPR na pasma X i Q
 

 

 

NEOPHOT-32
Mikroskop metalograficzny NEOPHOT-32 wyposażony w kamerę i system rejestracji obrazu
 

 

 

obrazek
Układ skonstruowany w Katedrze Fizyki do wytwarzania materiałów amorficznych metodą szybkiego chłodzenia
 

 


Szukaj

Archiwum wpisów