Laboratorium Spektroskopii Mössbauerowskiej

Efekt Mössbauera polegający na bezodrzutowej emisji i absorbcji kwantów γ przez takie same izotopy jest zjawiskiem fizycznie pięknym i posiadającym wiele praktycznych zastosowań w fizyce, chemii, biologii, inżynierii materiałowej i metalurgii. Spektrometr Mössbauera jest jednym z najważniejszych urządzeń do badania mikrostruktury i lokalnych właściwości fizycznych i przejść fazowych w stopach zawierających izotopy mössbauerowskie, do których należy występujący w przyrodzie izotop 57Fe. Oddziaływania nadsubtelne, tj. monopolowe i kwadrupolowe oddziaływania elektryczne oraz jądrowy efekt Zeemanna, są bardzo czułe na lokalne otoczenie atomu mössbauerowskiego i czynią ze spektroskopii Mössbauera potężne narzędzie badawcze relaksacji strukturalnych, podstawowych oddziaływań magnetycznych, jakościowej i ilościowej analizy fazowej kompozytowych materiałów amorficznych i nanokrystalicznych oraz struktury molekularnej i elektronowej Fe-porfiryn w połączeniu z właściwościami fizykochemicznymi tych związków. Z uwagi na posiadanie izotopów 57Co w Laboratorium Spektroskopii Mössbauerowskiej Instytutu Fizyki można badać związki i stopy zawierające atomy żelaza. Tematyka badań realizowanych i możliwych do wykonania przy użyciu posiadanego spektrometru Mössbauera:

  • pomiary transmisyjnych widm Mössbauera dla próbek zawierających żelazo w szerokim zakresie składów,
  • określanie rozkładów magnetycznych pól nadsubtelnych i rozszczepień kwadrupolowych dla klasycznych i masywnych stopów amorficznych,
  • jakościowa i ilościowa analiza fazowa różnych materiałów,
  • badanie procesów relaksacji strukturalnych w stopach amorficznych otrzymywanych różnymi metodami,
  • badanie procesów nanokrystalizacji stopów amorficznych,
  • badanie procesów relaksacji superparamagnetycznych we wstępnych stadiach krystalizacji prekursorów materiałów nanokrystalicznych,
  • krystalizacja powierzchniowa i inne zjawiska powierzchniowe badane metodą elektronów konwersji wewnętrznej,
  • badanie struktury elektronowej metaloporfiryn,
  • badanie procesów utleniania powierzchniowego metodą elektronów konwersji wewnętrznej,
  • badanie struktury magnetycznej stopów żelaza