Katarzyna Pawlik

dr Katarzyna Pawlik

Adiunkt

 


Wykształcenie:

 1. 2005 – stopień doktora nauk technicznych uzyskany na Wydziale Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej

Najważniejsze publikacje:

 1. K. Pawlik, P. Pawlik, J. J. Wysłocki, W. Kaszuwara, 2020, “Structural and Magnetic Studies of Bulk Nanocomposite Magnets Derived from Rapidly Solidified Pr-(Fe,Co)-(Zr,Nb)-B Alloy”, Materials 2020, 13, 1515
 2. K. Pawlik, “Structure and properties of suction-cast Pr-(Fe, Co)-(Zr, Nb)-B rod magnets”, Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Vol 69 (5), 2021
 3. K. Pawlik, 2017, “Effect of Heat Treatment on the Phase Transformation and Magnetic Properties of the Rapidly Solidified Pr9Fe58Co13Zr1Nb4B15 Alloy Ribbons”, Acta Physica Polonica A, Vol 131 (2017), p. 1264-1269
 4. P. Pawlik, K. Pawlik, A. Przybył, 2008, „Investigation of the cooling rate in the suction casting process”, Reviews on Advanced Materials Science, vol.18, 81-84

Udział w międzynarodowych i krajowych projektach badawczych:

 1. „Magnesy nanokrystaliczne RE-(Fe,Co)-TM-B (gdzie RE=Pr, Nd lub Dy; TM=Zr, W, Ti lub Nb) wytwarzane z masywnych szkieł metalicznych: skład fazowy, mikrostruktura i właściwości magnetyczne”, nr projektu: N N507 240840, 2011-2014, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Komitet Badań Naukowych, charakter udziału: kierownik.
 2. „Zdolność formowania masywnych szkieł metalicznych stopów Fe-Co-Zr-W-B oraz ich właściwości magnetyczne”, nr projektu: 3T08A 046 27, 2004-2007, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Komitet Badań Naukowych, charakter udziału: wykonawca.
 3. „Otrzymywanie nanokrystalicznych magnesów typu RE-(Fe,Co)-B (gdzie RE=Nd,Pr,Dy) wytwarzanych poprzez kontrolowaną krystalizację masywnych szkieł metalicznych”, nr projektu: 3T08A 06327, 2004-2007, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Komitet Badań Naukowych, charakter udziału: wykonawca.
 4. „Szybkochłodzone, masywne nanokrystaliczne magnesy RE-(Fe,Co)-B (gdzie RE=Pr,Dy) otrzymywane w jednoetapowym procesie: technologia wytwarzanie, mikrostruktura oraz właściwości magnetyczne”, nr projektu: N N507372735, 2008-2011, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Komitet Badań Naukowych, charakter udziału: wykonawca.
 5. „Wpływ procesu wytwarzania oraz składu chemicznego na kształtowanie właściwości magnetycznych stopów LaFeCo(Si,Al,Ga) wykazujących efekt magnetokaloryczny w temperaturze otoczenia”, nr projektu: N N507 233040, 2011-2014, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Komitet Badań Naukowych, charakter udziału: wykonawca.
 6. „Cienkowarstwowe układy jednostek trwale magnetycznych oparte na krzemionkowych matrycach porowatych”, o numerze rejestracyjnym 2017/26/E/ST5/00162, rok rozpoczęcia 2018, Narodowe Centrum Nauki, charakter udziału: wykonawca.
 7. Projekt IMAGE nr 778156 w zakresie materiałów nanokompozytowych w ramach programu Horizon 2020 – MSCA – RISE – 2017:wykonawca.

Prowadzone zajęcia:

Fizyka, Optyka falowa i wybrane zagadnienia fizyki współczesnej


Zainteresowania naukowe:

badania strukturalne, materiały magnetyczne, stopy amorficzne i nanokrystaliczne


Szukaj

Archiwum wpisów